Lidé ze spolku Sobulinka, z.s. si přejí, aby naše děti měly prostor, kde se mohou scházet a společně si hrát. Věříme, že i malý prostor dětského hřiště u cestičky k lesu může být dětmi oblíbený... Zatím je sice velice skromný, ale kdo ví, třeba se najdou lidé z okolí ulice Rozárka, co nás v záměru podpoří. Je jedno, zda finančně či konkrétní pomocí. Každý může pomoci jinak...


Doufáme, že se hřiště může stát důvodem setkávání i pro dospělé a pomůže vytvářet dobré sousedské vztahy. Proto jsme se pokusili skromným mini dětským hřištěm dát tomuto záměru první impulz. Samozřejmě se může dětské hřiště stát i zdrojem hluku a problémů v sousedských vztazích, přesto věříme, že pozitiva převáží. Zda a kam se tento záměr vyvine, záleží na každém, tedy i na Vás.

Pokud s námi tento názor sdílíte a budete nám chtít při jeho realizaci pomoci, kontaktuje nás. Náš email je: sobulinka(zavináč)post.cz . Každý může pomoci jinak. Někdo s organizačními náležitostmi, jiný s údržbou hřiště, jiný finančním příspěvkem na pořízení dalších prvků nebo rozšíření hrací plochy…


 

 

Kde se hřiště nachází?

- v Brně-Soběšicích při ulici Rozárka, u cestičky k lesu


 

Jaké je současné vybavení hřiště?

- dvě branky vyrobené firmou Ing.Lískovce, viz: www.fotbalovebranky.cz
- dřevěné pískoviště, dvojhoupačka, vahadlová houpačka a posezení z produkce městské firmy Lesy města Brna, a.s. z pily Bystrc, viz: www.lesymb.cz

 


 

Jaké máme plány do budoucna?

- výběrem dalších herních prvků jsme omezeni financemi a nařízeními platnými v ochranném pásmu vysokotlakého plynu a elektrického vedení,
- aktuálně zvažujeme nápad rozšířit hřiště tak, aby zde vznikl i prostor na pétanque hřiště. Hřiště by se tak mohlo stát i komunitním místem setkávání dospělých...
- ovšem za jakýkoli podnět nebo aktivitu, která by přispěla k sousedskému setkávání, budeme rádi...

Provozní řád hřiště

 1. Hřiště je přístupné členům spolku a jejich rodinným příslušníkům.
 2. Dočasně mohou hřiště využívat i osoby odlišné od členů spolku. Spolek si vyhrazuje toto v budoucnu změnit, zejména v případech opakovaného porušování tohoto řádu, vandalismu, nadměrného rušení sousedů hlukem a podobně. V případě nutnosti by tak musel být v budoucnu vstup omezen jen na členy spolku.
 3. Hřiště se smí používat denně jen mezi 08:00 – 20:00 hodinou.
 4. Hřiště se nesmí používat za sněhu, náledí, silného větru, deště a tmy.
 5. Provozovatel hřiště nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé na zdraví či majetku uživatelů hřiště.
 6. Herní prvky jsou určeny pouze pro děti mladší 15 let. Za děti mladší 15 let odpovídá osoba, jež jim umožnila vstup na hřiště. Vstup těchto dětí na hřiště je bez doprovodu osoby starší 18 let zakázán.
 7. Uživatelé jsou povinni dodržovat návod k užívání jednotlivých herních prvků, je-li na nich či v jejich blízkosti umístěn. Není-li uvedeno jinak, jsou herní prvky určeny pro děti do 15 let.
 8. Uživatelé hřiště jsou povinni dbát, aby nedocházelo k  nadměrnému opotřebení nebo poškození herních prvků.
 9. Před užitím herních prvků je povinen uživatel zkontrolovat jejich stav. Zjistí-li uživatel hřiště, že některý z herních prvků je poškozen, případně že na hřišti vznikla jiná situace, která může vést k ohrožení zdraví či majetku (např. rozbité sklo, oheň aj.), je povinen to neprodleně oznámit kontaktní osobě provozovatele hřiště, uvedeném na konci této www stránky.
 10. Před opuštěním prostor hřiště uživatel zkontroluje, zda je zakryto dětské pískoviště, aby nedošlo ke znečištění například potulnými kočkami. Uživatel hřiště je povinen zanechat hřiště ve stejném nebo lepším stavu než když na něj vstoupil.
 11. V prostoru hřiště je zakázáno:

a)      kouřit, konzumovat alkohol a jiné návykové látky,

b)      zapalovat oheň v jakékoli podobě a k jakémukoli účelu,

c)       poškozovat zařízení hřiště,

d)      zanechávat v prostorách hřiště odpadky,

e)      vstupovat se psy a jinými zvířaty,

f)       jezdit na jízdním kole nebo jakémkoli motorovém dopravním prostředku,

g)      manipulovat se zbraněmi včetně volně prodejných (luky, kuše, vzduchovky aj.), výbušninami, chemikáliemi a jinými látkami způsobilými ohrozit lidské zdraví,

h)      s výjimkou písemného souhlasu výboru spolku provozovat výdělečnou činnost, zejména nabídku zboží či služeb,

i)        bez písemného souhlasu výboru spolku vystavovat inzerci na informační tabuli hřiště.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vydání. Je vydáván příslušným orgánem spolku jako vnitřní předpis spolku a jako takový je závazný pro všechny jeho členy a osoby, které vstoupily do prostor hřiště. Výjimky z pravidel zde stanovených může v odůvodněných případech povolit orgán spolku, jenž tento provozní řád vydal.

V Brně dne 11.12.2015


Kontaktní informace

spolek Sobulinka z.s. , IČ: 04487214

transparentní účet: 2500949043 / 2010

email: sobulinka(zavináč)post.czPřeskočit na obsah

 • dětské hřiště Sobulinka